Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว TV TK
ข้อตกลงและข้อจำกัดความรับผิดในการใช้เว็บไซต์ ทีวี ทีเค (TV TK)
img-content.png
01
ข้อตกลงนี้มีขึ้นเพื่อใช้ในการกำกับดูแลการเข้าใช้เว็บไซต์ ทีวี ทีเค (“เว็บไซต์”) ของ สำนักงานอุทยาน การเรียนรู้ (“สำนักงานฯ”) ตามรายละเอียดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเว็บไซต์นี้ และโดยการที่ผู้ใช้บริการเข้าในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการตกลงและ ยินยอม ที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงและข้อจำกัดความ รับผิดในการใช้เว็บไซต์ นี้ทุกประการ
02
สำนักงานฯ สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดเมื่อ ใดก็ได้ รวมทั้งสงวนสิทธิจะ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและให้ถือว่า การแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมนั้นมีผลบังคับ ใช้ทันที และการที่ผู้ใช้บริการเข้าใช้เว็บไซต์นี้ภายหลังจากการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมดังกล่าว ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงยินยอมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว
03
ผู้ใช้บริการเป็นผู้รับผิดชอบ จัดหาและบำรุงรักษาสายโทรศัพท์ อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ และ/หรือ อุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็นรวมทั้ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเข้าใช้เว็บไซต์นี้
04
ผู้ใช้บริการจะต้องใช้เว็บไซต์นี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ห้ามผู้ใช้บริการปิดประกาศ (post) ใดๆ และ/หรือรับส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ นี้ในลักษณะที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอันดี ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น ข่มขู่ หรือลามกอนาจาร รวมทั้งห้ามปิดประกาศ (post) อัพโหลด (upload) หรือทำให้มีขึ้นซึ่งสิ่งที่ ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาบนเว็บไซต์ ทีวี ทีเค โดยไม่ได้รับความ ยินยอมจากเจ้า ของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อน ภาระหน้าที่ในการตัดสินใจว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่ถูกคุ้มครองภายใต้ กฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาอยู่ที่ผู้ใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในความ เสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการละเมิด ลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
05
ผู้ใช้บริการอนุญาตให้สำนักงานฯ หรือผู้ใดก็ตามที่สำนักงานฯ เห็นสมควรทำการลบ แก้ไข ทำซ้ำ เผยแพร่และแจกจ่ายสิ่งใดๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำให้มีขึ้นบนเว็บไซต์
06
ห้ามผู้ใช้บริการประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าหรือบริการใดๆ บนเว็บไซต์นี้ รวมทั้งการโฆษณา ชวนเชื่อ ให้ผู้ใช้บริการ เว็บไซต์นี้สมัครเป็นสมาชิก ของเว็บไซต์อื่นๆเว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็น ลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากสำนักงานฯ ก่อน
07
เว็บไซต์ ทีวี ทีเค มีสิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ข้อความ(text) ซอฟท์ แวร์ รูปภาพ วิดีโอ กราฟฟิค (graphic) เพลงและเสียงห้ามมิให้ผู้ใช้บริการแก้ไข ดัดแปลง ส่ง ทำซ้ำ เผยแพร่ หรือมีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าวในทุกกรณี เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรอย่าง ชัดแจ้งและถูกต้องจากสำนักงานฯ หรือเจ้าของงานทรัพย์สินทางปัญญานั้นๆ ก่อนแล้วแต่กรณี และผู้ใช้บริการสามารถดาว์นโหลด(download) และใช้สิ่งที่ถูกคุ้มครองด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อใช้ ประโยชน์ ของตนเองเท่านั้น
08
ผู้ใช้บริการตกลง ยินยอม และเข้าใจโดยชัดแจ้งแล้วว่าผู้ใช้บริการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ โดยความเสี่ยง ของผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น สำนักงานฯ หรือพนักงานของ สำนักงานฯ หรือตัวแทนของสำนักงานฯ ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์ จะปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อขัดข้อง รวมทั้งไม่รับประกันถึงความถูกต้องและ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือ บริการใดๆบนเว็บไซต์
09
บริการของเว็บไซต์ นี้เป็นการให้บริการตามสภาพและตามสถานะที่เป็นอยู่โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้นไม่ว่าทางตรงหรือทาง อ้อม ข้อจำกัดความรับผิดนี้ ใช้กับความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการให้ บริการ ข้อผิดพลาด การละเว้น การขัดข้อง ข้อบกพร่อง การล่าช้าในการให้บริการ ส่งข้อมูล และ คอมพิวเตอร์ไวรัส รวมทั้งการเข้าถึงโดยไม่มีอำนาจเพื่อเข้าใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล ผู้ใช้บริการรับ ทราบว่าสำนักงานฯ ไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีหมิ่นประมาทหรือการกระทำอันเป็นการผิดกฎหมาย ของผู้ใช้บริการ รายอื่น หรือของบุคคลอื่น และความเสี่ยงในการรับผิดในความเสียหายที่อาจเกิดใดๆ ทั้งหมดตกอยู่กับผู้ใช้บริการเท่านั้น
10
สำนักงานฯ หรือผู้ใด หรือหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้องในการสร้าง การดำเนินการ การบำรุงรักษา การเผยแพร่เว็บไซต์ รวมทั้งผู้ร่วม ให้บริการด้านข้อมูล(content partners) จะไม่ต้องรับผิดสำหรับ ความเสียหายไม่ว่ากรณีใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการไม่สามารถ ใช้บริการเว็บไซต์ ส่วนหนึ่งส่วน ใดหรือทั้งหมด
11
สำนักงานฯ ขอสงวนในการตรวจสอบและควบคุมเนื้อหาของข้อมูลบนเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงในห้อง สนทนา(chat room) และกลุ่ม สนทนา(forums) ต่างๆ เพื่อให้การเข้าใช้บริการเป็นไปตามข้อตกลงนี้ และเป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ สำนักงานฯ มีสิทธิเด็ดขาดในการ ตัดสินใจที่จะดำเนินการแก้ไข ปฏิเสธ ไม่ให้ประกาศข้อความ หรือลบข้อความใดๆ
12
ทั้งสำนักงานฯ และผู้ใช้บริการสามารถบอกเลิกสัญญานี้ได้ตลอดเวลา โดยสำนักงานฯ สามารถ บอกเลิกสัญญาได้ทันทีหาก สำนักงานฯ เห็นว่าผู้ใช้บริการมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถ ยอมรับได้หรือหากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อ ตกลงนี้ข้อหนึ่งข้อใด
13
สำนักงานฯ เป็นผู้เผยแพร่ข้อมูล (content) ที่ได้รับจากบุคคลที่สามและจากผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดย สำนักงานฯ ไม่มีอำนาจควบคุม เหนือข้อมูลดังกล่าว เหมือนเช่น ห้องสมุดสาธารณะหรือร้านขายหนังสือ ทั้งนี้ ความเห็น คำแนะนำ ข้อความ คำกล่าว บริการ ข้อเสนอ หรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่ได้แสดงหรือ จัดให้มีบนเว็บไซต์ นี้โดยบุคคลที่สามรวมทั้งผู้ให้บริการข้อมูลอื่นหรือผู้ใช้บริการเป็นของ ผู้เขียนและ ผู้แจกจ่ายรายนั้นๆ ไม่ใช่ของสำนักงานฯ และสำนักงานฯ ไม่รับประกัน และ/หรือรับรองในความ ถูกต้องแม่นยำ ความครบถ้วน และความมีประโยชน์ของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการตรวจสอบ ข้อมูลนั้นเอง
14
หากมีข้อสงสัยหรือข้อสอบถามใดๆ โปรดติดต่อ Webmaster