TK Programs
About TK
show_view_tk_programs.png 467
00044d.jpg
vdoplay.png
TK park ขับเคลื่อนแนวคิด“การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
TK park ขับเคลื่อนแนวคิด“การเรียนรู้ใ...
TK park ขับเคลื่อนแนวคิด“การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
TK park ขับเคลื่อนแนวคิด“การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล”
c3.png 24 ม.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

งานแถลงข่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ปี ทีเค: learning.in.digital.age

TK park ประกาศแผนการดำเนินงานปี 60 ขับเคลื่อนแนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” หรือ “Learning in Digital Age” เพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ขานรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ นโยบายสู่ Thailand 4.0 โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพประชากรของประเทศให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ และสร้างสรรค์สู่การพัฒนาอาชีพในอนาคต พร้อมขยายเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ TK park ทุกระดับ ทั้ง TK Hub ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรวมถึงระดับต่างๆ โดยให้ความสำคัญพิเศษกับจังหวัดชายแดนใต้ รองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนในยุคดิจิทัล

พร้อมกันนี้ยังเปิดเวทีเสวนา “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล และความคาดหวังต่อบทบาทของ TK park” โดยภาคีเครือข่าย ซึ่งได้เข้ามาร่วมมีบทบาทต่างๆ ที่สำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดรับกับแนวคิด “Learning in Digital Age”

นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) หนึ่งภาคีเครือข่าย กล่าวว่า อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์เป็นประเภทอุตสาหกรรมแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังเป็นกระแสปัจจุบัน ที่มีแนวโน้มที่จะสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศได้มหาศาลอย่างต่อเนื่อง เราเองจึงมีความจำเป็นที่จะพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเช่นกันเพื่อรองรับการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเองรวมไปถึงการสร้างโอกาส การสร้างรายได้เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านนี้ของคนรุ่นใหม่ ซึ่งความร่วมมือกับ TK park ทั้งที่ผ่านมาและจากนี้ไปนับเป็นการบูรณาการทั้งระบบอย่างแท้จริง ด้วยการวางแผนงานความร่วมมือตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ กล่าวคือ การจัดกิจกรรมอบรมที่ได้รับเกียรติจากวิทยากรระดับโลกอย่างต่อเนื่อง และมีการส่งเสริมให้ใช้แหล่งเรียนรู้ของ TK park ในการค้นหาข้อมูลประกอบการเรียนรู้รวมถึงอำนวยความสะดวกด้านสถานที่และอุปกรณ์เป็นอย่างดี ไปจนถึงการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานอย่างเป็นรูปธรรมของการอบรมนำไปสู่การพบปะของสตูดิโอมืออาชีพในการจ้างงานหรือร่วมงานกันตามความเหมาะสมในนามกิจกรรม TK แจ้งเกิด

ด้าน ดร.ศรีดา ตันทะอธิพานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า มูลนิธิฯ มีร่วมมือกับ TK park ในการส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล โดยเน้นการปลูกฝังสร้างความตระหนักในการเข้าถึงสื่อออนไลน์อย่างมีวิจารณญาณ ผ่านกิจกรรมการอบรมและประกวดการผลิตสื่อในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศได้เรียนรู้และผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดยผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะได้ถ้วยพระราชทานและนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงใช้ในโครงการพระราชดำริเพื่อการศึกษาหรือโครงการอื่นตามที่จะทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป

ทางด้าน ดร.พลภัทร์  อุดมผล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท อุ๊คบี จำกัด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาคีเครือข่ายที่ได้ร่วมพัฒนาระบบห้องสมุดออนไลน์สาธารณะแห่งแรกให้กับ TK park กล่าวว่า ปัจจุบันเรียกได้ว่าโฉมหน้าของสื่อได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแล้ว สะท้อนจากสถิติการเสพสื่อกระแสหลักมาเป็นการใช้เวลากับสื่อออนไลน์มากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าโลกเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัว ดังนั้น การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ให้เป็นรูปแบบอีบุ๊ค และแพลตฟอร์มรูปแบบต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค โดยเฉพาะยุค Gen Y , Z  ที่เติบโตมากับเทคโนโลยี ทั้งนี้ ด้วยคลังความรู้จากสื่อทั้งในและต่างประเทศของ TK park เองที่ได้รวบรวมไว้ให้บริการนั้นถือได้ว่ามากและใหญ่ที่สุดแล้วที่สำคัญมีไว้เพื่อทุกคนโดยเฉพาะ ฉะนั้น เมื่อได้รับพัฒนาให้สามารถเข้าถึงได้ในรูปแบบดิจิทัลจะเป็นประโยชน์กับทุกวัยอย่างมาก เนื่องจากจะไม่มีข้อจำกัดในการเรียนรู้ทั้งเงื่อนไขเรื่องเวลาและสถานที่

คุณวิภว์ บูรพาเดชะ บรรณาธิการบริหารนิตยสารแฮพเพนนิ่ง นิตยสารยอดนิยมในวันที่ต้องปรับตัวตามกระแสยุคดิจิทัลที่ส่งผลกระทบอย่างเลี่ยงไม่ได้ต่ออุตสาหกรรมสื่งพิมพ์ กล่าวถึงบทบาทที่ได้ร่วมกับ TK park มาตลอดนั้นจะเป็นรูปแบบการร่วมจัดกิจกรรมอบรมเยาวชนนักเขียน ภายใต้โครงการ TK แจ้งเกิด เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียน โดยทั้งนี้ ด้วยการเข้ามาของยุคดิจิทัล ในวันที่หนังสือและสื่อเดิมถูกเข้ามาแทนที่ด้วยสื่อออนไลน์ จะเน้นการทำความเข้าใจเพื่อการปรับตัวของผู้เขียน ด้วยการชูการสร้างเนื้อหา (Content) อย่างไรให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายและมีความงดงามทางวรรณศิลป์ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญดึงดูดความสนใจ

คุณณทิตา ทรัพย์สินวิวัฒน์ เยาวชนจากโครงการสร้างสรรค์สื่อ TK Teen จากจุดเริ่มต้นสู่ปัจจุบันได้เติบโตเป็นบุคลากรที่สำคัญในวงการสื่อสารมวลชนด้วยบทบาทที่หลากหลาย ทั้ง ผู้ดำเนินการรายการโทรทัศน์และอาจารย์ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น กล่าวว่า ยุคดิจิทัลมีการเปลี่ยนโฉมวงการสื่อโดยปัจจุบันผู้บริโภคเองสามารถผลิตและเป็นสื่อได้ด้วยตนเองแล้ว การสร้างสรรค์สื่อโดยเฉพาะผู้ที่ประกอบอาชีพจำเป็นต้องปรับตัวและการหาข้อมูล การเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวมถึงการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยสร้างสื่อได้มีประสิทธิภาพ

อนึ่ง TK park มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประชากรของประเทศไทย ให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทาย เพื่อหาโอกาสใหม่ในโลกยุคดิจิทัล ซึ่งมีระบบนิเวศน์แห่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา โดยในส่วนขององค์กรและบุคลากรของ TK park ในฐานะผู้บริหารจัดการองค์ความรู้ในยุคดิจิทัลมีการปรับเปลี่ยนทั้งกระบวนการทำงานและการสร้างสรรค์โครงการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาสู่การให้บริการประชาชนภายใต้แนวคิด “การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล” หรือ “Learning in Digital Age” ตามนโยบาย Thailand 4.0

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png