TK Programs
About TK
show_view_tk_programs.png 282
000501.jpg
vdoplay.png
ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบแหล่งเรีย...
ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน
ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน
c3.png 06 มิ.ย. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

ศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ชุมชน

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park ผนึกกำลังกับ 8 หน่วยงานภาคี ริเริ่ม “โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบล” โดยภาคีทั้งหมดได้คัดเลือกศูนย์เรียนรู้จำนวน 200 ชุมชนจากทั่วประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ พร้อมคัดเลือกต้นแบบ 10 แห่ง นำร่องสร้างสรรค์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน

หน่วยงานภาคีศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน ประกอบด้วย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสิรมสุขภาพ (สสส.) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กรมส่งเสริมการเกษตร และ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน โดยมุ่งเน้นพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ที่มีอยู่ในระดับตำบล ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านที่มีบรรยากาศเอื้อต่อการอ่านและการเรียนรู้ มีความสร้างสรรค์และทันสมัย ประกอบไปด้วยสื่อและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายนั้น จะเป็นรากฐานสำคัญของการส่งเสริมการเรียนรู้และกระตุ้นการเรียนรู้ ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ของการดำเนินชีวิต และการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นได้ โดยแนวทางการทำงานของสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park) ที่ริเริ่มโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลนี้ขึ้น ประกอบด้วยการให้คำปรึกษาด้านกายภาพ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การสนับสนุนหนังสือและสื่อการเรียนรู้ และการสร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ใกล้บ้านในระดับพื้นที่และระดับประเทศ

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park เชื่อมั่นว่า ชุมชนทุกแห่งมีศักยภาพในการเป็นศูนย์เรียนรู้ใกล้บ้าน และโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ระดับตำบลพร้อมสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ บนผืนแผ่นดินไทย เพื่อส่งเสริมทักษะของคนในชุมชนเอง รวมทั้งส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ การตระหนักรู้คุณค่าของตนเอง การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี  และที่ดีที่สุดคือการที่คนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการชุมชนได้อย่างเข้าใจรากเหง้าและเท่าทันกับวิถีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดยั้ง

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png