TK Programs
TK Specials
show_view_tk_programs.png 1,978
00052d.jpg
vdoplay.png
สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง
สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง
สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง
สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง
c3.png 08 ก.ค. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
• แนะให้แนว Talk “สะกิด Mindset ให้เด็กไทยเข้าใจตัวเอง”
How to สร้างทัศนคติเชิงก้าวหน้า (Growth Mindset) เพิ่มทักษะชีวิตให้ตัวเอง
โดย หมอมินบานเย็น - พญ.เบญจพร ตันตสูติ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น เจ้าของเพจ ‘เข็นเด็กขึ้นภูเขา’ และ ชายฝั่ง – น.สพ. ฝั่งนที ประภาสะวัต ผู้เชี่ยวชาญการค้นหาตัวตน จากสถาบันแนะแนวการศึกษา Know Are
ดำเนินรายการโดย ครูกาแฟ - อำพล ขวัญพัก
 
TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน
 
รู้อะไรไม่สู้ ... รู้วิชา แต่จะดีกว่าไหมถ้ารู้ทั้งวิชาและ รู้จัก ‘ตนเอง’
 
“โตขึ้นอยากเป็นอะไร” คำถามที่น้องๆ หลายคนมักถูกถามจากคนรอบตัวตั้งแต่เด็ก และหลายครั้งที่คำถามเหล่านี้ไม่มีคำตอบเพราะคนถูกถามยังคงสับสน
 
อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดงาน TK park เปิดตำราวิชา แนะให้แนว ตอน Revolution รู้ คิด ชีวิตเปลี่ยน ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ค้นหาความถนัด และความสนใจของตนเอง สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบการตัดสินใจในการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา และการประกอบอาชีพในอนาคต
 
ดาวน์โหลดข้อมูลนิทรรศการได้ ที่นี่
 
ติดตามบันทึกการสนทนาและบรรยากาศกิจกรรมย้อนหลังได้ทาง
นิตยสารออนไลน์ ReadMe Egazine ทาง www.tkpark.or.th l FB แนะให้แนว l #แนะให้แนว
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png