TK Programs
TK Workshops
show_view_tk_programs.png 989
000540.jpg
vdoplay.png
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว
c3.png 13 ก.ย. 2561 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด

นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว

ปัจจุบัน บริบทความเป็นอยู่ของคนในประเทศมีแนวโน้มที่จะหันเหเข้าสู่การเป็นสังคมเมืองสูง การบริโภคผักจึงหันมาซื้อเพื่อการบริโภคมากกว่าการปลูกด้วยตนเอง แต่ผักที่มีการจำหน่ายในท้องตลาดโดยทั่วไปนั้นมีความเสี่ยงที่จะเจือปนด้วยสารเคมี ซึ่งอาจส่งผลอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว และแม้ว่าปัจจุบันจะมีผู้ประกอบการหันมาจำหน่ายผักปลอดสารพิษมากยิ่งขึ้น แต่ผักเหล่านั้นก็ยังมีราคาค่อนข้างสูงกว่าผักทั่วไป ทำให้ผู้บริโภคยังมีข้อจำกัดการเข้าถึงด้วยเรื่องกำลังซื้อ

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ Organic Way และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดนิทรรศการ “ชีวิตดี๊ดี...วิถีสวนครัว” โดยเนื้อหานิทรรศการนำเสนอทางเลือกให้แก่ผู้บริโภค โดยการหันมาเป็นผู้ผลิตด้วยตัวเอง เน้นการสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ของการบริโภคผักสวนครัว และแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่บริบทใดก็สามารถปลูกผักสวนครัวเพื่อรับประทานได้ ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ประหยัดรายจ่ายและมั่นใจได้ว่าปลอดภัยจากสารเคมีแล้ว ยังเป็นกิจกรรมยามว่างที่ทำให้เราได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในครอบครัวอีกด้วย

ผู้ที่สนใจชุดนิทรรศการสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นิทรรศการชีวิตดี๊ดี วิถีสวนครัว

bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png