Variety TK
Read More
show_view_variety_tk.png 1,094
0004c1.jpg
vdoplay.png
Read More: The Five People You Meet in Heaven และ The Alchemist
Read More: The Five People You Meet i...
Read More: The Five People You Meet in Heaven แ...
Read More: The Five People You Meet in Heaven และ The Alchemist
c3.png 14 ก.ค. 2560 | 10.00 น.
Embed
รายละเอียด
Read More The Five People You Meet in Heaven และ The Alchemist
 
วรรณกรรมคลาสสิก 2 เรื่องที่ ‘ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล’ เจ้าของผลงานนวนิยาย เรื่องสั้นและเรื่องแปล กว่า 30 เรื่อง แนะนำให้ลองอ่าน
 
The Five People You Meet in Heaven
“ผมเริ่มชอบอ่านหนังสือของ Mitch Albom จากเรื่อง Tuesdays with Morrie ซึ่งก็ทำให้อ่านหนังสือแทบทุกเล่มของเขาตั้งแต่นั้นมา แต่ถ้าให้เลือกเรื่องใดเรื่องหนึ่งของเขา ก็ต้องเป็นเรื่องนี้ครับ เพราะมีความลึกซึ้งด้านอารมณ์และความผูกพันของตัวเอกกับคนรอบข้าง หนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนวิธีคิดของผู้อ่านที่มีต่อผู้คนรอบข้างไปเลย”
 
The Alchemist
“อ่านจบแล้ว รู้สึกเติมเต็ม อิ่มอกอิ่มใจ จนต้องไปหาต้นฉบับภาษาอังกฤษมาอ่าน ซึ่งก็ยิ่งทำให้รักหนังสือเล่มนี้มากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม เรียกว่า เป็นหนังสือที่ไม่ว่าจะไปที่ไหน ผมจะต้องมีติดบ้าน ติดชั้นหนังสือไว้เสมอ เพราะอ่านกี่ครั้งก็จะมีความสุข หนังสือเล่มนี้ ทำให้ผมกลายเป็นแฟนหนังสือของ Paolo Coelho และทำให้ผมซื้อหนังสือของเขามาอ่านและสะสมไว้แทบทุกเล่ม”
 
ขอขอบคุณ
ชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล 
นักการทูตชำนาญการ หัวหน้าฝ่าย กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
เจ้าของผลงานนวนิยาย เรื่องสั้นและเรื่องแปล กว่า 30 เรื่อง
 
หนังสือเรื่อง The Five People You Meet in Heaven
ผู้แต่ง Mitch Albom

หนังสือเรื่อง The Alchemist
ผู้แต่ง Paulo Coelho
bbtn.png
c1.pngวิดีโอใกล้เคียงc2.png